Adatvédelmi nyilatkozat

adatkezelési szabályzat
(a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”)

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A www.liluland.hu webhelyet (a továbbiakban: „Webhely”) a Magyar Film- és Média Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Mecenzéf utca 16. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-184331; adószám: 24823908-2-41; a továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2 A Webhelyet használó vagy a Webhelyen regisztráló személyek („Felhasználó”) jogosultak a jelen ÁSZF és a Webhelyen lévő egyéb tájékoztatások valamint feltételek szerint a Webhelyen található szolgáltatásokat igénybe venni.

1.3 Üzemeltető a Webhelyen – akár egyéb platform (pl. Facebook) igénybevételével – nyereményjátékokat vagy egyéb eseményeket szervezhet. Ebben az esetben ezekről külön tájékoztatást, részvételi feltételeket vagy további szabályzatokat (a továbbiakban ezek együttesen: „Feltételek”) tesz közzé a Webhelyen. A Feltételekben az Üzemeltető részletesen tájékoztatja a Felhasználót az egyedi vagy speciális feltételekről, esetlegesen további adatok rögzítéséről és kezeléséről.

2. Az adatkezelés elvei

2.1 Az Üzemeltető a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Infotv.”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel („Ekertv.”) – az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal – így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénnyel, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénnyel – összhangban, a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

2.2 Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználóknak az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztatóban, az Adatkezelési Szabályzatban vagy az adott Feltételekben meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, a jelen Adatkezelési Szabályzat vagy az adott Feltételek előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó elfogadott vagy hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében külön-külön adhatja meg.

2.3 Jelen Adatkezelési Szabályzat egyedi adatkezelési szabályzat, kizárólag a Webhely és az esetelegesen a Webhelyen az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékok vagy egyéb események kapcsán felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, nem terjed ki az Üzemeltető egyéb adatkezeléseire.

2.4 Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

3. Adatkezelő

3.1 Az ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató és a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelőjének az Üzemeltető minősül.

4. Az adatkezelés célja

4.1 Az adatkezelés célja:

a) on-line regisztráció: az Üzemeltető és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő Felhasználó között létrejövő szerződés teljesítése;
b) szerződéses partnerek adatainak kezelése: az Üzemeltető és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő Felhasználó között létrejövő szerződés teljesítése.

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

5.1 A kezelt személyes adatok köre:

a) a Felhasználó által az ÁSZF 2.3. pontjában megjelölt személyes adatai;
b) a Webhelyen az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékok vagy egyéb események lebonyolítása során közölt adatok (pl. leadott szavazat, válasz, komment, stb.), melyről az adott Feltételekben kerül a Felhasználó tájékoztatásra.

5.2 Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a következő időtartamig kezeli:

a) Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés megszűnésétől számított öt év. (a regisztráció során megadott adatok)

5.3 Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony megszűnése, az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

6. Adatfeldolgozás

6.1 Az alábbi személyek végeznek adatfeldolgozást az Adatkezelő számára:
8Ways Hungary Kft. (1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16.)

7. Az adatkezelés jogalapja

7.1 On-line regisztráció: az Adatkezelő és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő személy (felhasználó) között létrejövő szerződés teljesítése

7.2 Szerződéses partnerek adatainak kezelése: az Adatkezelő és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő személy (felhasználó) között létrejövő szerződés teljesítése

7.3 Az adatkezelés jogalapja továbbá az Infotv. 5.§ (1) a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

7.4 A Felhasználó a regisztráció alkalmával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban, az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi adatkezelési feltételt.

7.5 A Felhasználó csak saját személyes adatait adhatja meg. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

8.2 Amennyiben a Felhasználónak bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan a [email protected] e-mail címre küldheti. Üzemeltető a válaszait késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi a Felhasználó által kért címre.

8.3 Jogorvoslati lehetőségek:

a) Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) [email protected].
b) Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 2.

 

Magyar Film- és Média Akadémia
Korlátolt Felelősségű Társaság