Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Film- és Média Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Mecenzéf utca 16. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-184331; adószám: 24823908-2-41; a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett liluland.hu webhelyen („Webhely”) és/vagy a Szervező Facebook oldalán szervezett nyereményjátékokra („Nyereményjáték”), amelynek a szervezője a Szervező.

1.2 A jelen Szabályzat a Nyereményjátékok tekintetében a Szervező által megállapított keretszabályokat rögzíti, az egyes Nyereményjátékok tekintetében a további feltételeket a Szervező az egyes Nyereményjátékok tekintetében külön teszi közzé.

2. Részvételi feltételek

2.1 A Nyereményjátékokban részt vehet minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és a Webhelyen regisztrált.

2.2 A Nyereményjátékokban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

a) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
b) az adott nyereményt felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.3 A Szervező a Webhelyen és/vagy a Facebook oldalán teszi közzé az aktuális Nyereményjáték tekintetében az alábbi további feltételeket:

a) az adott Nyereményjáték időtartama;
b) az adott Nyereményjáték tekintetében teljesítendő feladat;
c) az adott Nyereményjáték nyereménye illetve nyereményei;
d) az adott Nyereményjáték nyertesei sorsolásának időpontja;
e) egyéb, a Szervező által meghatározott feltételek.

3. A Nyereményjátékok lebonyolítása

3.1 Az adott Nyereményjáték tekintetében a Webhelyen regisztrált és egyben a közzétett feladatot teljesítő személyek vesznek részt a sorsoláson. A sorsolás elektronikus formáéban történik, a nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

3.2 A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol.

3.3 A nyerteseken túl továbbá pótnyertesek is kisorsolásra kerülnek, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 15 napon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.).

3.4 A nyertest a Szervező elektronikus üzenet útján értesíti. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében az egyes jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyes adatait köteles megadni a Szervező részére.

3.5 A nyertes nevét vagy Facebook profil nevét a Szervező a Webhelyen és a Facebookon közzé teheti, mint az adott Nyereményjáték nyertesét.

3.6 A helytelen válasz megadásáért vagy a feladat helytelen teljesítésért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A részvevő illetve a nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőt illetve a nyertest terheli.

3.7 A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

3.8 A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjátékok vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Webhely technikai okokból időszakosan nem érhető el.

4. Adatkezelés

4.1 A nyertes személyes adatait Szervező a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez kezeli.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége:

e-mail cím: [email protected]

Budapest, 2018. május 2.

 

Magyar Film- és Média Akadémia
Korlátolt Felelősségű Társaság