ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.liluland.hu

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A www.liluland.hu weboldalt (a továbbiakban: „Webhely”) a Magyar Film- és Média Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Mecenzéf utca 16. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-184331; adószám: 24823908-2-41; a továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2 A Webhelyet használó vagy a Webhelyen regisztráló személyek („Felhasználó”) jogosultak a jelen ÁSZF és a Webhelyen lévő egyéb tájékoztatások valamint feltételek szerint a Webhelyen található szolgáltatásokat igénybe venni.

1.3 A Webhely szolgáltatásainak használata – a Webhelyen ettől eltérő tájékoztatása hiányában – díjmentes, de egyes szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek.

2. A regisztráció

2.1 A regisztrációra a Webhelyen van lehetőség. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációval a Felhasználó és az Üzemeltető között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel szerződés jön létre, melyet a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

2.2 Regisztrálhat minden olyan cselekvőképes természetes személy aki a jelen általános felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) valamint az Üzemeltető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3 A regisztrációhoz az alábbi adatok hiánytalan megadása szükséges:

a) A Felhasználó e-mail címe;
b) A Felhasználó által választott jelszó.

2.4 Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Webhely regisztrációhoz kötött szolgáltatásinak nem használhatja. A Felhasználó a regisztrációkor köteles kifejezetten elfogadni, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit teljes körűen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.5 A regisztrációs során a Felhasználó által kiválasztott jelszó megadása szükséges, mivel a Webhely regisztrációhoz kötött tartalmai illetve szolgáltatásai a regisztrációt követően a Felhasználó e-mail címének és a Felhasználó által választott jelszó megadásával lesznek elérhetők. A regisztráció során az adatok megadását követően szükséges a tájékoztatás és felhasználási feltételek elolvasása, majd ennek megtörténtének valamint azok elfogadásának igazolása, amely az ott elhelyezett jelölő négyzetekre történő kattintással törtéhet. Ezt követően a rendszer a Felhasználó által megjelölt e-mail címre egy e-mailt küld – a Felhasználó által megadott e-mail cím ellenőrzése érdekében – mely emailben a regisztráció befejezéséhez szükséges link is megküldésre kerül, mely linknek egy webböngészőben történő megnyitása szükséges a regisztráció befejezéséhez.

2.6 Üzemeltető a Webhelyen – akár egyéb platform (pl. Facebook) igénybevételével – nyereményjátékokat vagy egyéb eseményeket szervezhet. Ebben az esetben ezekről külön tájékoztatást, részvételi feltételeket vagy további szabályzatokat (a továbbiakban ezek együttesen: „Feltételek”) tesz közzé a Webhelyen. A Feltételekben az Üzemeltető részletesen tájékoztatja a Felhasználót az egyedi vagy speciális feltételekről, esetlegesen a 2.3. pontban foglalt adatokon felüli további adatok rögzítéséről és kezeléséről.

2.7 A regisztrációval a Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy

a) a jelen ÁSZF, az Adatvédelmi Tájékoztató és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait kezelje.
b) a Feltételek szerinti nyereményjátékokat vagy egyéb eseményeket tekintetében megkeresheti a Felhasználókat, üzeneteket vagy hirdetést küldhet a Felhasználó részére az Ekertv. rendelkezéseinek megfelelően;
c) a Webhelyen regisztrációhoz kötött szolgáltatásinak igénybevételének feltétele, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulását a Felhasználó nem vonja vissza;
d) a Webhelyen elérhető valamennyi anyagot a Felhasználó kizárólag saját célra használhatja, máshol nem jogosult azokat felhasználni.

2.8 A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációja elküldésével a 2.6. pontban foglaltakhoz előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen járult hozzá. A Felhasználó a jogszabályok értelmében önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

2.9 A Felhasználó kijelenti és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megértette és tudomásul veszi, hogy csak az ezekben foglalt feltételekkel használhatja a Webhely regisztrációhoz kötött szolgáltatásait és lemond a jelen ÁSZF-ben foglaltak vitatásáról.

3. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

3.1 A Webhely használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Felhasználó elfogadja, hogy a Webhely technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más technikai hiba miatt a szolgáltatásai nem érhetőek el a Felhasználó számára. Az Üzemeltető az e bekezdésben írtakból fakadó problémákért, károkért a felelősségét kizárja.

3.2 Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

a) Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webhely akadálytalan működését.
c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
d) Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
e) Bármely szoftver nem megfelelő működése.
f) Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

3.3 Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Webhelyen esetlegesen előforduló elírásokért és hibákért.

3.4 A Felhasználó a regisztrációja elküldésével és minden egyes bejelentkezésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában a részére megadott személyes adatokat ellenőrizni és/vagy a hozzájárulások megfelelőségét vizsgálni. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért szintén kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető minden az adatok pontatlanságából vagy a hozzájárulás hiányából vagy nem megfelelő voltából eredő felelősséget kizár.

3.5 Indokolt esetben Üzemeltető a jogszabályi kereteken belül módosíthatja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, mely módosításról előzetesen a Webhelyen tájékoztatást tesz közzé.

4. Vegyes rendelkezések

4.1 Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

4.2 Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy követeléseit harmadik személyre engedményezni.

4.3 Bármelyik fél jogosult a jelen ÁSZF és a Felhasználó regisztrációjával létrejött szerződéses jogviszonyt a másik félhez címzett jognyilatkozattal írásban vagy e-mailben felmondani, a felmondást indokolni nem kell. A Felhasználó által a regisztrációjának törlésére irányuló kérelme felmondásnak minősül.

4.4 A felek bármelyikét a jelen ÁSZF alapján megillető bármely jogról való kifejezett vagy hallgatólagos lemondás nem bír kötelező erővel az adott félre nézve, hacsak nem tesz ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot. Valamely jogról való kifejezett lemondás nem értelmezhető a jelen ÁSZF alkalmazásában bármely más jogról, rendelkezésről vagy jogorvoslatról való lemondásnak.

4.5 A jelen ÁSZF-fel és a Felhasználó regisztrációjával a felek között létrejövő szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat – a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő rendelkezése esetén – írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként – a jelen okiratban írt címekre – szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. Amennyiben a jelen Szerződés hatálya alatt bármelyik fél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, arról a másik felet 5 napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.

4.6 A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

4.7 A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

4.8 Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

Budapest, 2018. május 2.

 

Magyar Film- és Média Akadémia
Korlátolt Felelősségű Társaság